https://api.daicuo.cc/douban/feifeicms/?id='.$douban
https://api.douban.com/v2/movie/subject/'.$douban
https://api.douban.com/v2/movie/.$douban
图片http://lab.eming.li/dou/{id}.jpg
$raw[0]=json_decode(file_get_contents($api));